Coaching

Coaching – Click on Inductee to view Biography

Create Group and ID

+ Expand All

1980

Armory "Slats" Gill - Coaching
Bill Hayward - Coaching
Howard Hobson - Coaching
Len Casanova - Coaching

1981

Lon Stiner - Coaching
John Warren - Coaching
Prink Callison - Coaching
Ralph Coleman - Coaching
Don Kirsch - Coaching

1982

Bill Bowerman - Coaching
Harold Hauk - Coaching
Roy S. "Spec" Keene - Coaching
Paul Valenti - Coaching

1984

Hal Laycoe - Coaching

1987

James Torson - Coaching

1989

Tommy Prothro - Coaching
Fred Spiegelberg - Coaching
Paul Durham - Coaching

1991

Dale Thomas - Coaching
Joe Huston - Coaching

1992

Eric Waldorf - Coaching
Jack Ramsay - Coaching
Don Requa - Coaching

1993

Ad Rutschman - Coaching

1994

Pete Susick - Coaching

1995

Bill McArthur - Coaching

1997

Tom DeSylvia - Coaching

1998

Pokey Allen - Coaching

1999

Jack Dunn - Coaching

2006

Roy Love - Coaching

2007

Joe Etzel - Coaching
Dewey Sullivan - Coaching

2008

Dick Gray- Coaching

2010

Nick Robertson - Coaching

2011

Rich Brooks - Coaching

2012

Mouse Davis - Coaching

2013

Barry Adams - Coaching

2015

Mike Bellotti - Coaching
Mike Doherty - Coaching